Zawody

Ósmoklasisto! 
Zastanawiasz się nad wyborem szkoły? Wybierz Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim! To krok w dobrą stronę! Zapoznaj się z naszą szkołą i jej ofertą edukacyjną na rok szkolny 2024/2025.

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Informatyk zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, projektowaniem, tworzeniem i administrowaniem stronami WWW i  systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Zdobywane umiejętności, w ciągu pięciu lat nauki w zawodzie technik informatyk, to między innymi: posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych, posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych, posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań, posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL, projektowanie baz danych i ich oprogramowania, programowanie w wybranych językach, stosowanie metod programowania i dobór algorytmów, cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

We współczesnym świecie technologie IT są wykorzystywane praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu, poczynając od konfiguracji komputerów, urządzeń mobilnych, urządzeń sieciowych, a skończywszy na konfiguracji systemów operacyjnych oraz usług sieciowych.

W ramach zawodu technik informatyk uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • informatyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki oraz współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i ściśle współpracuje z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinny dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Istotne są również umiejętności, takie jak: odpowiednia organizacja, zdolność zarządzania, planowanie i przewidywanie czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

  Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego.

     W ramach zawodu technik logistyk uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • SPL.01. Obsługa magazynów,
 • SPL.04. Organizacja transportu.

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka
 

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika to dziedzina wiedzy, która stanowi połączenie automatyki, elektroniki, informatyki, mechaniki i robotyki. Jest to więc bardzo uniwersalny zawód.

Technicy mechatronicy poznają zasady funkcjonowania urządzeń i maszyn mechatronicznych, np.: obrabiarek sterowanych komputerowo, manipulatorów stosowanych na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, instalacji sterujących inteligentnymi budynkami, robotów przemysłowych, drukarek 3D i innych nowoczesnych urządzeń.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, którą posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczącą maszyn i pojazdów, urządzeń i systemów wytwórczych oraz urządzeń i aparatury diagnostycznej.

W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się. Jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami, np. w: przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie, energetyce i robotyce.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie: w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w serwisach i stacjach diagnostycznych, prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji urządzeń powszechnego użytku.

Ukończenie technikum w zawodzie technik mechatronik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów: mechatroników, automatyków, elektryków, mechaników i elektroników.

W ramach zawodu technik mechatronik uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK PROGRAMISTA

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami, wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

 • aplikacji – zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie,
 • systemowych – rozwijających aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego,
 • aplikacji internetowych działających w środowisku www,
 • aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do tworzenia i administrowania: stronami internetowymi, bazami danych, systemami zarządzania treścią oraz projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji: webowych, desktopowych i mobilnych.

W ramach zawodu technik programista uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka
Nie czekaj do ostatniej chwili. Już teraz złóż wniosek i aplikuj do klasy pierwszej!
Skip to content