Zawody

Ósmoklasisto! 
Zastanawiasz się nad wyborem szkoły? Wybierz Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim! To krok w dobrą stronę! Zapoznaj się z naszą szkołą i jej ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.

TECHNIK AUTOMATYK

Technik automatyk to zawód dla tych, którzy interesują się automatyką i robotyką, chcą nauczyć się obsługi nowoczesnych urządzeń i systemów automatyki.

Automatyka to dziedzina nauki, która zajmuje się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi, zwykle bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka.

Technik automatyk zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk zostanie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: montowania, uruchamiania i obsługi układów automatyki przemysłowej oraz organizowania prac związanych z konserwacją, diagnostyką i naprawą układów automatyki przemysłowej.

Technicy automatycy mogą znaleźć zatrudnienie, np.: w biurach technologicznych i konstrukcyjnych, laboratoriach zakładów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych lub instytutach naukowych.

W ramach zawodu technik automatyk uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej,
 • ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK ELEKTRONIK

Technik elektronik to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój branży elektronicznej, w związku z czym istnieje zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie.

Szczególne zapotrzebowanie na technika elektronika obserwowane jest w dziedzinie montażu elementów elektronicznych dla szeregu branż, instalacji gazowych, metrologii, urządzeń RTV i AGD.

Technicy elektronicy znajdują zatrudnienie w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.

Zawód ten daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie można się zajmować serwisowaniem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych czy też wykonywać instalacje dozoru wizyjnego, kontroli dostępu i sygnalizacji włamań oraz inne instalacje specjalistyczne.

Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest wykształcenie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów przygotowanych do profesjonalnego i rzetelnego wykonywania czynności zawodowych, pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej, podnoszenia swoich kwalifikacji, podejmowania własnej działalności gospodarczej, kontynuowania edukacji w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka-robotyka, telekomunikacja.

W ramach zawodu technik elektronik uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych,
 • ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka
 

TECHNIK ELEKTRYK

Technik elektryk to zawód uwzględniający obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ wykonywane przez niego czynności zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z instalacji elektroenergetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Zadania zawodowe związane są z wykonywaniem i uruchamianiem instalacji elektrycznych oraz montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, a także wykonywaniem konserwacji oraz przeprowadzaniem obsługi instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Osoby posiadające dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, jako monterzy i konserwatorzy. Technicy elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach, a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki i przemysłu.

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, w tym również rynek budowlany oraz duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na techników elektryków.

W ramach zawodu technik elektryk uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputery i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym. Do jego zadań należy montowanie oraz eksploatacja systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Informatyk zajmuje się również programowaniem aplikacji internetowych, projektowaniem, tworzeniem i administrowaniem stronami WWW i  systemami zarządzania treścią. Wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Zdobywane umiejętności, w ciągu pięciu lat nauki w zawodzie technik informatyk, to między innymi: posługiwanie się systemami operacyjnymi, praca w wybranych rodzajach sieci komputerowych, posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych, posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, konfiguracja sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań, posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL, projektowanie baz danych i ich oprogramowania, programowanie w wybranych językach, stosowanie metod programowania i dobór algorytmów, cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku.

We współczesnym świecie technologie IT są wykorzystywane praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu, poczynając od konfiguracji komputerów, urządzeń mobilnych, urządzeń sieciowych, a skończywszy na konfiguracji systemów operacyjnych oraz usług sieciowych.

W ramach zawodu technik informatyk uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • informatyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk to zawód przyszłości. Dynamiczny rozwój gospodarki oraz współpraca międzynarodowa stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów z branży logistycznej i spedycyjnej. Osoba, która pracuje na stanowisku logistyka, odpowiada między innymi za sprawne funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. Prowadzi nadzór nad środkami transportu i ściśle współpracuje z magazynem oraz działem sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym odpowiada za kwestie związane z transportem produktów lub surowców, który powinien odbywać się w sprawny sposób, ale także optymalny pod względem kosztów. Logistyk może zajmować się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Osoby chcące zostać logistykami i pragnące wykonywać w sposób profesjonalny ten niezwykle ciekawy zawód, powinny posiadać szereg rozmaitych umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z zapleczem logistycznym w firmie. Powinny dysponować rozległą wiedzą z zakresu logistyki, ekonomii, marketingu, a także zarządzania. Istotne są również umiejętności, takie jak: odpowiednia organizacja, zdolność zarządzania, planowanie i przewidywanie czy też zdolność pracy pod presją czasu oraz wysoka odporność na stres.

  Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego.

     W ramach zawodu technik logistyk uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • SPL.01. Obsługa magazynów,
 • SPL.04. Organizacja transportu.

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka
 

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika to dziedzina wiedzy, która stanowi połączenie automatyki, elektroniki, informatyki, mechaniki i robotyki. Jest to więc bardzo uniwersalny zawód.

Technicy mechatronicy poznają zasady funkcjonowania urządzeń i maszyn mechatronicznych, np.: obrabiarek sterowanych komputerowo, manipulatorów stosowanych na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych, instalacji sterujących inteligentnymi budynkami, robotów przemysłowych, drukarek 3D i innych nowoczesnych urządzeń.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, którą posługują się podczas wykonywania zadań zawodowych, dotyczącą maszyn i pojazdów, urządzeń i systemów wytwórczych oraz urządzeń i aparatury diagnostycznej.

W opinii pracodawców mechatronika to branża dynamicznie rozwijająca się. Jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i z pewnością wykorzystana we wszystkich działach związanych z nowoczesnymi technologiami, np. w: przemyśle samochodowym, górnictwie, budownictwie, energetyce i robotyce.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie: w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w serwisach i stacjach diagnostycznych, prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji urządzeń powszechnego użytku.

Ukończenie technikum w zawodzie technik mechatronik stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów: mechatroników, automatyków, elektryków, mechaników i elektroników.

W ramach zawodu technik mechatronik uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK PROGRAMISTA

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania. Zazwyczaj programiści znają co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript), lecz specjalizują się tylko w wybranym.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji, często też podróżują, by kontaktować się z klientami, wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

 • aplikacji – zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie,
 • systemowych – rozwijających aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego,
 • aplikacji internetowych działających w środowisku www,
 • aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista powinien być przygotowany do tworzenia i administrowania: stronami internetowymi, bazami danych, systemami zarządzania treścią oraz projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji: webowych, desktopowych i mobilnych.

W ramach zawodu technik programista uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych,
 • INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • język angielski

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest stosunkowo nowym zawodem. Został włączony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jego wprowadzenie stanowiło odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie i zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których coraz istotniejsze znaczenie odgrywają źródła o charakterze niekonwencjonalnym.

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.

W ramach wykonywanych zadań technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej organizuje prace związane z montażem urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej oraz sprawuje nadzór nad utrzymaniem ich prawidłowego funkcjonowania, a także: doradza w zakresie możliwości wykorzystywania urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii, posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami, wykonuje szkice i rysunki schematyczne dotyczące montażu urządzeń i systemów, ustala lokalizację urządzeń i instalacji grzewczych, sporządza kalkulację robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych, dobiera materiały, narzędzia, sprzęt i maszyny do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach, przeprowadza kontrolę jakości wykonania robót instalacyjnych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego, nadzoruje eksploatację instalacji sanitarnych i grzewczych.

W ramach zawodu technik programista uczniowie zdają egzaminy z kwalifikacji:

 • ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • informatyka
Nie czekaj do ostatniej chwili. Już teraz złóż wniosek i aplikuj do klasy pierwszej!
Skip to content