Praktyka zawodowa

Staże zagraniczne 2023/2024

Dokumentacja uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w stażach zawodowych w ramach Programu Erasmus + w roku szkolnym 2023/2024

Dokumenty dla uczniów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich (załącznik nr 4)

Formularz zgłoszeniowy – osoba ucząca się (załącznik nr 5)

Dokumenty dla kadry nauczycielskiej:

Regulamin uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (docx)

 

Projekty „Leonardo da Vinci”

Zespół Szkół Nr 3 jest liderem w Polsce pod względem pozyskiwania funduszy unijnych z programu Leonardo da Vinci. Od roku 2005 nasi uczniowie uczestniczą w wyjazdach zagranicznych na praktyki zawodowe do: Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Portugalii. Na realizację wszystkich staży zawodowych szkoła pozyskała ponad milion euro. Wszyscy uczniowie uczestniczący w praktykach zagranicznych uzyskują dokument Europass Mobility oraz zaświadczenia z praktyk zawodowych firm europejskich.

Czym jest Europass – Mobilność?

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład:

  •  praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie
  •  semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach programu wymiany
  •  praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej

Taka ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie – jedną w kraju pochodzenia i drugą w kraju przyjmującym. Obaj partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki; określają także, kto będzie osobą odpowiedzialną za przebieg nauki czy szkolenia w kraju przyjmującym. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, placówki szkoleniowe, firmy, organizacje pozarządowe, itd.

3
Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)/Erasmus+

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu. PO WER, na realizację którego przeznaczono blisko 5 mld euro, czyli 32 procent wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje 5 osi priorytetowych:

  • osoby młode na rynku pracy (oś I),
  • efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (oś II),
  • szkolnictwo wyższe dla gospodarki
    i rozwoju (oś III),
  • innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (oś IV),
  • pomoc techniczna (oś V)
 
Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego”

Projekt jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W praktyce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansuje ok. 150 projektów, które przeszły pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ sektor Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mężczyzna elegancki i pachnąćy” w konkursie w roku 2014,
ale nie zostały zaakceptowane do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel (lista rezerwowa). 

Skip to content