Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego

Michał Walczyk  – przewodniczący
Paweł Kucharski  – zastępca przewodniczącego
Magdalena Dudek – skarbnik

Opiekę nad SU sprawuje pani Katarzyna Pastuszka a opiekunami poszczególnych sekcji są:

– sekcja reprezentacyjna
z opiekunem panią Agnieszką Osojcą

– sekcja techniczna z opiekunem
z opiekunem panem Markiem Pękalskim

– sekcja medialna  z opiekunem panią Moniką Szczepańską i panią Katarzyną Pastuszką

– sekcja organizacyjno-dekoracyjna z opiekunkami panią Luizą Sołtykiewicz i panią Katarzyną Pastuszką

– sekcja „Otwarte Serca” z opiekunami panią Magdaleną Kaniewską, panią Ewą Barańską, panią Elżbietą Włodarczyk

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

1.działalność statutowa

2.działalność charytatywna

3.działalność kulturalno-oświatowa

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

– czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,

– pośredniczenie między uczniami
 a nauczycielami,

– doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

 
Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły

– wzrost aktywizacji
i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich
i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,

– wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań młodzieży i  potrzeb szkoły,

– pielęgnowanie tradycji szkolnej
i ceremoniału,

– reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej i organów (podmiotów) pozaszkolnych,

– stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów
i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole
i komunikacji interpersonalnej,

– wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

Artykuły o SU

Skip to content