Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się elektronicznie poprzez system „Nabór PCSS”

Przed przyjęciem do szkoły
   • Należy wypełnić wniosek rekrutacyjny w formie elektronicznej.
   • Wypełniony wniosek należy wydrukować, a następnie – podpisany przez jednego
    z rodziców i ucznia – dostarczyć do sekretariatu szkoły (godz. 07:00-15:00)

Po wygenerowaniu „formularza wniosku” oraz uzupełnieniu wszystkich danych w systemie, wniosek należy zapisać, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru (to jest w tej szkole, w której kandydat wybrał oddział jako pierwszy we wniosku).

Wypełniony wniosek, który ma status niezłożony w rekrutacji podstawowej nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Po złożeniu wniosku będzie on weryfikowany przez szkołę pierwszego wyboru.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku to:

   • zaświadczenie o wynikach egzaminu klasy 8 szkoły podstawowej* (kopia lub oryginał)
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej* (kopia lub oryginał)

oba dokumenty należy dostarczyć tylko do tej szkoły, którą zgłoszono w pierwszym priorytecie.

Po przyjęciu do szkoły

Gdy wniosek kandydata zostanie rozpatrzony pozytywnie, należy dostarczyć następujące dokumenty:

   • oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej**
    i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały dostarczone wcześniej)
   • 2 zdjęcia kandydata
    o wymiarach 30 x 42 mm
   • kartę zdrowia
   • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie
    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

** doręczenie oryginału świadectwa
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu w kl. 8 szkoły podstawowej będzie ostatecznym potwierdzeniem woli podjęcia nauki w naszej szkole

Skip to content